مهمترین علایق نوجوانان

مهمترین علایق نوجوانان

علایق و سرگرمی ها برای نوجوانان دارای اهمیت فوق العلاده ای می باشد بعضی مواقع دیده شده که حتی نوجوانان در زمان بازی و سرگرمی غذا خوردن را هم برای مدتی فراموش می نماید.